Voorwaarden

Algemene Voorwaarden CalonFood Webshop

Artikel 1 – Toepassingsgebied
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen CalonFood (verkoper) en consumenten die in onze webwinkel producten kopen. Tegenstrijdige of van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden worden door ons niet erkend.

Artikel 2 – Totstandkoming
(1) De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door u, de consument / klant.
(2) Na het invullen van uw gegevens, zoals de adresgegevens en de betalingsgegevens, aanvaardt u het aanbod door op de bestel button te klikken. Hiermee komt de overeenkomst tot stand en gaat u een wederzijdse verplichting aan. De verkoper is verplicht het bestelde te leveren en u bent verplicht de verschuldigde betaling te voldoen middels de door u gekozen betaalmethode.
(3) Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en dus uw bestelling heeft geplaatst, bevestigt de verkoper per email de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang u geen bevestiging van de ontvangst van deze aanvaarding (bestelling) heeft ontvangen, kunt u de overeenkomst ontbinden en is er geen sprake meer van een overeenkomst.
(4) Indien levering van het bestelde niet meer mogelijk is, zal de verkoper binnen de afgesproken leveringstermijn, of in ieder geval binnen de wettelijke termijn van 30 dagen u hierover informeren. Daarbij heeft u de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren.

Artikel 3 – Opslaan van bestelgegevens
Uw bestelling met details van de gesloten overeenkomst (bijvoorbeeld soort product, prijs etc.) wordt door ons opgeslagen. De Algemene Voorwaarden kunnen wij u toesturen, maar u kunt de voorwaarden ook te allen tijde raadplegen op onze website.

Artikel 4 – Correctie verwijzing
U kunt uw ingevulde gegevens ten alle tijden voor het plaatsen van de bestelling corrigeren door middel van een correctie toets of de back toets in uw browser. Wij informeren u tijdens het bestelproces over verdere correctiemogelijkheden. Het bestelproces kunt u ook ten alle tijden beëindigen door het browser venster te sluiten.

Artikel 5 – Herroepingsrecht
U heeft als consument nadat u het product heeft ontvangen een bedenk termijn van zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product door of namens u in ontvangst is genomen. U kunt gebruik maken van dit recht door het product binnen deze termijn aan ons te retourneren, dan wel binnen deze termijn ons op de hoogte te stellen van het feit dat u afziet van de koop en het product vervolgens zo snel mogelijk terug te sturen.
Indien wij gebruik maken van een speciale ophaaldienst, of andersoortige service, stellen wij u daarvan apart op de hoogte.
U kunt de producten terug sturen of ons op de hoogte stellen via het volgende adres:

CalonFood
Schansestraat 3
4515 RN IJzendijke
info@calonfood.nl

Artikel 6 – Rechten en Plichten
(1) U heeft als consument een bedenk termijn van zeven werkdagen nadat u het product heeft ontvangen. Tijdens deze termijn zult u als klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Daarnaast verwachten wij een ongeschonden en onbeschadigd product terug. Indien er schade aan het product is ontstaan, kunnen wij deze schade aan u in rekening brengen of de retourzending in zijn geheel weigeren. U kunt gebruik maken van het herroepingsrecht door het product binnen de gestelde termijn terug te sturen, of ons binnen deze termijn mede te delen dat u gebruik maakt van het herroepingsrecht, waarna u het product terugstuurt. Op onze website vindt u onze contactgegevens.
Wij zullen na een succesvolle herroeping, indien van toepassing, de door u betaalde bedragen binnen 30 dagen terug betalen.

Uitzonderingen
Het herroepingsrecht geldt niet voor de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid. Al onze verse producten kunnen dus niet geretourneerd worden, omdat deze snel bederven en/of verouderen.

Artikel 7 – Kosten retourzending
Indien u als consument of als zakelijke klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient u de kosten voor het terugzenden van de producten zelf te betalen.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan de klant geleverde of nog te leveren goederen.

Artikel 9 – Garantie en conformiteit
Wanneer u als consument een product bij ons koopt, heeft u te allen tijde, mits u het product normaal gebruikt, recht op een goed product. Mocht een product niet aan uw verwachtingen voldoen dan zullen wij de conformiteitsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek onverkort tegenover u nakomen. U dient daarvoor in ieder geval binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek contact met ons op te nemen. Na uw mededeling onderzoeken wij of we het gebrek eenvoudig kunnen herstellen of dat we het product en/of de defecte onderdelen kunnen vervangen. Mocht dit in zijn geheel, of op de korte termijn, niet mogelijk zijn dan bieden wij u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. U krijgt dan (een gedeelte van) de aankoopprijs van ons terug.
Indien wij een bepaalde periode zelf garantie aanbieden, zullen wij tijdens deze periode zorgen voor kosteloos herstel en /of vervanging. Deze garantie geldt uiteraard onverminderd de wettelijke rechten, zoals hierboven beschreven.
Op sommige van onze producten geeft de fabrikant ook garantie. Deze garantie geldt uiteraard ook onverminderd de wettelijke garantiebepalingen die wij tegenover u moeten nakomen, zoals hierboven beschreven.

Artikel 10 – Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, vrijblijvend en voor nabestelling niet bindend. Stijgingen van materiaalkosten, wettelijke maatregelen (lonen, sociale lasten, belastingen e.d.) en koersfluctuaties kunnen worden doorberekend.

Artikel 11 – Forumkeuze
De rechtbank binnen het arrondissement waar onze (hoofd) vestigingsplaats onder valt, is bevoegd bij geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst in het geval u een professionele wederpartij bent.
De overeenkomsten tussen CalonFood en de consument wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Met andere woorden: uitsluitend de Nederlandse regel- en wetgeving zijn op deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 12 – Aansprakelijkheidsuitsluiting
Bij het samenstellen en maken van de website van CalonFood de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, er bestaat echter altijd een mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd- of niet meer correct is. CalonFood is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar web sites.